Договір публічної оферти

Останнє оновлення: 19  вересня  2023 року

Ця Угода про публічну пропозицію (оферту), укладена між будь-якою фізичною / юридичною особою / підприємцем, іменованому надалі «Користувач» та ТОВ “ФІНОК”, код ЄДРПОУ  45299897, місцезнаходження:  04213, місто Київ, вулиця Проспект Героїв Сталінграда, будинок 42-В, квартира 25, про надання вам послуг. Відповідно до Цивільного кодексу України (ст. ст. 633, 634, 641) цей документ є публічною офертою та договором приєднання. Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту, та. п.2, ст. 642 Цивільного кодексу України реєстрація на Веб-сайті finok.com.ua є акцептом даної оферти, а також положенням Політики конфіденційності. Політика конфіденційності регулює особливості обробки Адміністратором персональних даних Користувачів. Ознайомитися із положеннями Політики конфіденційності ТОВ “ФІНОК” можна за посиланням . Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цих Умов, в разі прийняття викладених в Оферті (Угоді) умов, а саме акцепту цієї Оферти шляхом проведення відповідної реєстрації облікового запису та ознайомлення з такою офертою на сайті: finok.com.ua такі особи стають Користувачами (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Угоди на умовах, викладених в Оферті) інформаційних послуг на зазначених нижче умовах та тих, що опубліковані на Веб-сайті finok.com.ua

ТОВ “ФІНОК” не є фінансовим консультантом і не надає бухгалтерських послуг. Інформація на Веб-сайті або будь-які послуги, які ви там отримаєте, не є фінансовими, бухгалтерськими, податковими, юридичними чи будь-якими іншими порадами. Адміністратор не несе відповідальності за результат використання вами Програми.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Оферта (Угода) є обов’язковим до виконання юридичним документом, в рамках і на умовах якого Користувач та/ або Відвідувач має право використовувати Веб-сайт та/або його контент (інформаційне наповнення, функції, сервіси, тощо).

1.2. Відповідно до цієї Оферти (Угоди) ТОВ “ФІНОК”, зобов’язується надати Користувачеві інформаційні послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), пов’язані з функціонуванням Веб-сайту, забезпечення доступу до його інформаційного наповнення, функцій, сервісів, а також забезпечення функціонування такого Веб-сайту та його сервісів.

1.3. У цій Оферті (Угоді) терміни та поняття використовуються в такому значенні (визначенні):

Адміністратор -ТОВ “ФІНОК”, код ЄДРПОУ:45299897, місцезнаходження: 04213, місто Київ, вулиця Проспект Героїв Сталінграда, будинок 42-В, квартира 25,

-Користувач-будь-яка фізична/юридична особа/підприємець, ознайомлена з цією Офертою (Угодою) та зареєструвала обліковий запис на Веб-сайті

Програма — програмне забезпечення «FinОК», призначене для онлайн автоматизації  фінансового та кадрового контролю для малого та середнього бізнесу. Виняткові права на Програму належать ТОВ “ФІНОК”. Передача виключних прав (повністю або в частині) не є предметом цього Договору.

-Проста (невиключна) ліцензія — невиключне право на використання Користувачем  Програми на території, зазначеної в п. 2.2. цього Договору, для власного споживання з обмеженнями згідно з цим Договором.

SaaS-версія — спосіб надання доступу до Веб-сайту, розташованої на сервері ТОВ “ФІНОК”, через інтернет-браузер з використанням Логіна і Пароля, без установки дистрибутива Програми на ЕОМ Користувача.

-Тарифи — вартість доступу до Веб-сайту , розташований в мережі Інтернет за адресою finok.com.ua

-Обліковий запис — спосіб фіксації статистичної, облікової та іншої інформації, яка є для ідентифікації Користувача з метою цього Договору. До облікового запису прив’язана інформація, що відноситься до Користувача, в тому числі інформація, зазначена при реєстрації, настройки роботи з Веб-сайтом, дані, внесені Користувачем до Програми.

-Логін і Пароль — унікальний набір символів, який створюється Користувачем при проходженні реєстрації, призначений для доступу до Веб-сайту.

Обліковий період — період часу, не менше одного календарного місяця, на який оплачене користування Веб-сайтом

Безкоштовний випробувальний термін-доступ до деяких Послуг Програми безкоштовно протягом 14 календарних днів

Контент – інформаційне оформлення Програми, що включає в себе в тому числі але не виключно: текст, програми, графічні зображення, повідомлення та інші матеріали.

1.4. Адміністратор зберігає за собою право змінювати Оферту (Угоду) в будь який час без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Оферти (Угоди) та/або всі їх невід’ємні частини, які зазнали змін, вступають в силу з моменту опублікування на Порталі, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений Адміністратором при їх опублікуванні. Чинна редакція Оферти (Угоди) і всіх його невід’ємних частин завжди знаходиться на Порталі в публічному доступі за адресою: finok.com.ua

1.5. Якщо Користувач продовжує користуватися послугами Порталу після публікації змін до Оферти (Угоди), вважається, що Користувач тим самим приймає зміни їх умов.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Відповідно до умов цього Договору Адміністратор надає Користувачу просту (невиключну) ліцензію (далі «Ліцензія») на Програму шляхом надання доступу до сервера Адміністратора, а Користувач зобов’язується використовувати зазначену Програму на умовах, визначених цим Договором та оплачувати ліцензійну винагороду за Ліцензію в порядку, визначеному Договором.

2.2 Територія наданих прав – всі країни світу, крім Російської Федерації та Республіки Беларусь

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Права і обов’язки Адміністратора:

3.1.1.отримувати винагороду відповідно до умов цього Договору;

3.1.2. вносити зміни до Програми, в тому числі публікувати нові версії Програми, без попереднього повідомлення Користувача;

3.1.3. в односторонньому порядку розірвати Договір і (або) заблокувати доступ Користувача до Програми у випадках порушення Користувачем законодавства України та (або) умов цього Договору;

3.1.4. проводити профілактичні роботи на Сервері, для чого тимчасово припиняти доступ до Програми;

3.1.5.Адміністратор залишає за собою право вносити зміни в Оферту (Угоду) і в усі її невід’ємні частини (за наявності) без будь-якого спеціального повідомлення Користувача про такі зміни.

3.1.6. Адміністратор має право направляти Користувачу інформаційні повідомлення та проводити відповідні опитування, у тому числі що стосуються користування Програмою.

3.1.7. Використовуючи Програму, Користувач автоматично надає Адміністратору свою згоду на отримання інформаційних повідомлень (а також будь – якого роду опитувань) від Адміністратора.

3.1.8. Адміністратор не несе відповідальності за достовірність інформації, опублікованої в Програмі  Користувачами

3.1.9. Адміністратор не несе відповідальності за втрату Користувачем можливості доступу до свого облікового запису — облікового запису на сайті finok.com.ua (втрату логіна, пароля, іншої інформації) та за наслідки передачі такої інформації, логіна і пароля третім особам. У разі заволодіння третьою особою логіном і паролем (іншою інформацією, що стосується доступу Користувача до Програмі) внаслідок їх втрати Користувачем або передачі такої інформації, логіна і пароля, прав на доступ до Програмі  будь-якій третій особі, всю відповідальність за дії такої третьої особи після цього несе Користувач.

3.1.10.  Здійснювати резервне копіювання даних і інформації Користувача

3.2. Права і обов’язки Користувача:

3.2.1. Використовувати Програму тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України

3.2.2. Не вчиняти дій, які впливають на нормальну роботу Програми і є його несумлінним використанням. Користувач зобов’язується не використовувати будь які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Програми.

3.2.3. Не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого облікового запису, шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій.

3.2.4. Не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Програми з метою, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України. Користувач не має права використовувати інформацію Програми для особистих комерційних цілей.

3.2.5. Сплачувати винагороду Адміністратора  в розмірі та в строки, встановлені цим Договором

3.2.6. Отримувати щоденний і цілодобовий доступ до Сервера, за винятком випадків, зазначених у цьому Договорі

4. ПОСЛУГИ

4.1. Для початку користування Порталом необхідно створити обліковий запис. Потрібно буде ввести наступні дані:  електронну пошту та телефон, а також створити пароль

4.2. Під час створення облікового запису не просимо надавати нам будь-яку офіційну інформацію про юридичну особу, для якої ви створюєте аккаунт. Створюючи обліковий запис від імені юридичної особи, ви заявляєте та гарантуєте, що є її належним чином уповноваженим представником і маєте на це право.

4.3. Проведення Користувачем відповідної реєстрації в порядку і на умовах визначених даною Угодою надає доступ до наступного функціоналу та сервісів Порталу:

-створення субрахунків для управління грошовими потоками;

-синхронізація із банківськими рахунками, які підтримуються Програмою;

– введення інформації грошових операцій в різних валютах;

-відстеження дебетової на кредитної заборгованості;

-перегляд візуальної аналітики по рахункам;

-перегляд фінансового календаря;

-планування майбутніх доходів та розходів;

– кадровий облік( відомість заробітної плати, створення списку співробітників);

-додавання користувачів та налаштування рівнів доступу до інформації по компаніям.

4.4. Повний обсяг наданих послуг буде доступний на Веб-сайті Програми у розділі Тарифи

4.5. Адміністратор  за допомогою Веб-сайту надає вам послуги відповідно до одного з обраних вами планів передплати. Адміністратор залишає за собою право змінювати вміст і ціну будь-якого плану передплати в будь-який час. У цьому випадку зміни застосовуються до вас з наступного розрахункового періоду.

4.6. Інформація про рахунки у вашому обліковому записі може бути деномінована в різних валютах відповідно до обмінного курсу, наданого сторонними службами. Адміністратор не має жодного контролю над такими послугами третіх сторін і тому не може гарантувати, що надані ними тарифи точні.

5. БЕЗКОШТОВНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ТЕРМІН

5.1. Після відкриття облікового запису Користувач має можливість отримати доступ до деяких послуг Програми безкоштовно протягом 14 календарних днів. Перелік послуг, доступних під час безкоштовного випробувального терміну, може бути змінено Адміністратором на власний розсуд.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Після безкоштовного випробувального періоду  послуги надаються на платній основі. Адміністратор  не виставлятиме  рахунки за послуги.

6.2. Оплата доступу до Програми здійснюється шляхом 100% передоплати відповідно до обраного тарифного плану

6.3.Вартість доступу до Програми за даним Договором визначається відповідно до діючих тарифних планів, які опубліковані на сайті finok.com.ua

6.4. Тарифи можуть бути змінені  в односторонньому порядку  Адміністратором в будь-який час шляхом розміщення оновленої інформації на Веб-сайті. Адміністратор повідомить  вас про таку зміну, опублікувавши сповіщення на Веб-сайті або надіславши вам електронний лист (за необхідності).

6.5. Після зміни плану передплати ці зміни почнуть діяти з наступного розрахункового періоду

6.6. Підписка вважається активною з моменту її оплати. Перший платіж за підписку почне розрахунковий період, який ви обираєте під час замовлення підписки

6.7. Якщо Адміністратор не зможе виставити вам рахунок за підписку, ваш доступ до Порталу буде тимчасово призупинено. Ваш доступ буде поновлено, щойно ви оплатите послуги.

6.8. Користувач  можете скасувати підписку на послуги, вимкнувши функцію автоматичного поновлення в обліковому записі. У цьому випадку Користувач  матиме доступ до послуг до кінця поточного розрахункового періоду

6.9. Адміністратор  не відшкодовує невикористану частину підписки

6.10. Адміністратор  поверне кошти, лише якщо через технічну помилку вам виставили рахунок двічі за той самий розрахунковий період. Щоб отримати відшкодування, зв’яжіться з Адміністратором  за адресою  [email protected]  протягом 14 днів після помилкового платежу. Інших відшкодувань не передбачено

6.11. Оплата послуг здійснюється за допомогою способів оплати, доступних на Порталі. Платежі здійснюються за допомогою стороннього постачальника платіжних послуг. Це означає, що Адміністратор  не збирає та не обробляє  платіжну інформацію Користувача

6.12. Всі комісії, що стягуються кредитними організаціями / іншими третіми особами при здійсненні платежу, оплачує Сторона-платник.

7.  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

7.1. Використовуючи Портал , ви погоджуєтеся не порушувати права інтелектуальної власності будь-якої сторони

7.2. Усі компоненти та контент Порталу, а також Веб-сайт  в цілому, облікові записи Адміністратора в соціальних мережах, а також Telegram-бот Адміністратора належать Адміністратору та захищені законодавством про інтелектуальну власність.

7.3. Користувачу не дозволено  використовувати  інтелектуальну власність без прямої письмової згоди Адміністратора, якщо таке використання не дозволено законом

7.4. Портал може містити посилання на інші веб-сайти та сторонні  сервіси, які не належать Адміністратору. Адміністратор не несе відповідальності за зміст, політику конфіденційності та функціонування інших веб-сайтів і сервісів

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1.За порушення умов даної Оферти (Угоди) Адміністратор та Користувач несуть відповідальність, встановлену даною Офертою (Угодою) та/або чинним законодавством України.

8.2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за:

– зміст інформації, що зазначається під час реєстрації, зміст документів, що завантажуються та пересилаються при використанні Порталу Адміністратора.

– достовірність та повноту відомостей, зазначених Користувачем при його реєстрації в якості Користувача, а також достовірність гарантій і засвідчень Користувача.

– свої дії, які вчиняються ним під час використання Порталу Адміністратора, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

8.3. Користувач зобов’язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщеної/відправленої/отриманої інформації та/або документів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Адміністратору в зв’язку з претензіями та позовами, підставою пред’явлення яких стало розміщення/відправлення/отримання інформації та/або документів Користувача.

8.4. Адміністратор не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв’язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Порталу, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Порталу або його сервісів. Адміністратор не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв’язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Порталу та його сервісів.

8.5. Адміністратор не відповідає за відповідність Порталу цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Порталу, припинення доступу Користувача до Порталу, а також за збереження логіна і пароля Користувача, що забезпечують доступ до Порталу, з причин, пов’язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Адміністратора, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов’язані з цим збитки.

8.6. Адміністратор не несе відповідальність перед Користувачем або будь якими третіми особами за будь-які прямі та / або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв’язку з використанням ним Порталу, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до облікового запису Користувача третіх осіб.

8.7. Адміністратор не несе відповідальності за втрату Користувачем можливості доступу до свого облікового запису — облікового запису на сайті finok.com.ua  (втрату логіна, пароля, іншої інформації) та за наслідки отримання третіми особами логіна, пароля та іншої інформації, що забезпечує доступ Користувача до Порталу.

8.8. Адміністратор залишає за собою право видаляти розміщену на Порталі інформацію та робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Порталу Користувачів, що створюють проблеми у використанні Порталу іншими Користувачами та особами, які користуються таким Порталом відповідно до умов Оферти (Угоди), а також будь-яких недобросовісних дій з їх боку, які порушують вимоги Оферти (Угоди). При цьому таке блокування відбувається на розсуд Адміністратора ї без наступного повідомлення таких Користувачів.

8.9. Адміністратор Порталу не несе відповідальності за:

8.9.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку негараздів у телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.

8.9.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов’язані з їх роботою.

8.9.3. Належне функціонування Порталу, якщо Користувач та інші особи, які користуються таким Порталом відповідно до умов Оферти (Угоди) не мають необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов’язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

8.10. У разі пред’явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем, претензій до Адміністратора, пов’язаних з використанням Користувачем сервісів Порталу, Користувач зобов’язується своїми силами і за свій рахунок урегулювати розміщення в ній інформації з третіми особами, захистивши Адміністратора від можливих збитків і розглядів, або виступити на стороні Адміністратора в таких розглядах, а також відшкодувати збитки Адміністратора (включаючи судові витрати), завдані їй у зв’язку з претензіями і позовами, пов’язаними з розміщенням матеріалів і / або діяльністю Користувача на Порталі.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. У разі настання будь-яких обставин непереборної сили (тобто подій надзвичайного або непереборного характеру), які сталися та залишаються поза контролем сторони та які сторона не могла передбачити або запобігти з об’єктивних причин, якщо ці обставини перешкоджають стороні належному виконанню своїх зобов’язань, строк виконання таких зобов’язань продовжується на період дії таких обставин.

9.2.  Під непереборною силою у цій Оферті (Угоді) розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Адміністратора та Користувача характеру, які виникають без їх вини, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Адміністратора та Користувача, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. А також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Адміністратором та/або Користувачем умов цієї Оферти (Угоди) ,збої в системі електропостачання чи зв’язку тощо. Обставини, що перешкоджають належному виконанню сторонами своїх зобов’язань за цим договором.

9.3. Адміністратор або Користувач який прострочив виконання своїх зобов’язань до моменту виникнення форс-мажорних обставин, позбавляється права посилатися на такі обставини, як підставу для звільнення від відповідальності за невиконання цих зобов’язань.

10. КОНФІДЕНЦІЙНИСТЬ

10.1. Умови збору, зберігання, обробки та передачі Користувачем персональних даних Адміністратором наведені в Політиці  про конфіденційність.

10.2. Будь-яка інформація, яку Користувач надає під час створення рахунку юридичної особи та внесення туди будь-яких записів, є конфіденційною. Адміністратор не вимагає надавати жодної офіційної інформації про юридичну особу, для якої Користувач створює аккаунт. Користувач може обрати будь-яку назву для кожного рахунку.

10.3. Адміністратор не може гарантувати повну безпеку інформації, яку Користувач надає під час створення та використання рахунку для юридичної особи, але Адміністратор докладає всіх зусиль для її безпеки.

10.4. Розміщуючи на Порталі свої персональні дані, Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також те, що він добровільно надає їх Адміністратору для обробки та передачі третім особам відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» Якщо Користувач не згоден з викладеними вище умовами, то він не повинен реєструватися на Порталі або повинен негайно видалити свій обліковий запис та використовувати Портал виключно для перегляду. Персональні дані не є предметом Оферти (Угоди).

10.5. Адміністратор обробляє тільки ті персональні дані Користувача, які були розміщені ним на Порталі. Персональні дані Користувача обробляються за допомогою програмно-апаратних та технічних засобів Порталу.

10.6. Метою обробки персональних даних Користувачів є складання Бази даних Користувачів Порталу для забезпечення функціонування Порталу і подальшого надання послуг Користувачам Адміністратором.

10.7. Адміністратор має право використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

10.8. Cookies, це файли, що містять ідентифікатор, який відправляється веб-сервісом на веб-браузер та зберігається в ньому. Файли Cookies можуть бути «постійними» або «тимчасовими».

10.9. Файли Cookies використовуються Адміністратором для аналізу використання Порталу, а саме: які сторінки Користувачі відвідують найчастіше, для обробки помилок на окремих сторінках Порталу.

10.10. Вся інформація Cookies збирається та обробляється анонімно. Вона використовується лише для покращення роботи окремих елементів Порталу, а також Порталу в цілому.

10.11. Користувачі мають змогу керувати файлами Cookies, що зберігаються на їх комп’ютерах. Під користуванням файлами Cookies слід розуміти їх блокування або видалення.

11.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. У випадках виникнення розбіжностей і суперечок через невиконання або неналежного виконання Оферти (Угоди) або у зв’язку з ними, сторони будуть вживати всіх заходів для їх врегулювання шляхом переговорів.

11.2. При неможливості вирішення спору шляхом переговорів, спори підлягають розгляду та вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавством України.

12.СТРОК ДІЇ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ УМОВ ОФЕРТИ (УГОДИ)

12.1. Оферта (Угода) набуває чинності з моменту її розміщення на Порталі в мережі Інтернет за адресою: finok.com.ua і є безстроковою.

12.2. Адміністратор залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (Угоди), шляхом викладення нової редакції.

12.3. Ця Оферта ( Угода)  поширюється на оновлення і нові версії Програми

12.4. Користувач  може розірвати цю Оферту ( Угоду), видаливши свій обліковий запис

12.5. Адміністратор може розірвати цю Оферту( Угоду), повідомивши Користувача  на Веб-сайті або електронною поштою в будь-який час

13.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки та/або незручності, які є результатом доступу або відсутності можливості доступу Користувача на Портал.

13.2. Адміністратор не гарантує безпомилкове і безперервне функціонування Порталу.

13.3. Цей Портал створено і використовується відповідно до законодавства України.

13.4. При вирішенні будь-яких спорів, що виникають у зв’язку з цим Порталом, застосовується чинне законодавство України.

13.5. Документи, листи, електронні листи, в тому числі їх сканкопії, які відправляються поштою або електронною поштою Адміністратором Користувачу або Користувачу Адміністратором, мають повну юридичну силу, погоджують права та обов’язки для Адміністратора та Користувача, можуть бути представлені до судових інстанцій в якості належних доказів.

13.6. Оферта (Угода) укладається на невизначений термін і поширює свою дію на всіх користувачів, які зареєструвалися на Порталі (створили обліковий запис), починаючи з моменту такої реєстрації.

13.7. Ця Оферта (Угода) набуває чинності з моменту її розміщення на Порталі в мережі Інтернет за адресою: finok.com.ua