Umowa oferty publicznej

Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2023 roku

Niniejsza umowa oferty publicznej została zawarta między dowolną osobą fizyczną / prawną / przedsiębiorcą, zwana dalej „Użytkownikiem”, a przedsiębiorstwem jednoosobowym Igor Kostiantynowicz Szapatajew, numer identyfikacji podatkowej: 3168009259, z siedzibą pod adresem: 04213, Kijów, ul. Prospekt Herojów Stalingradu 42-В, mieszkanie 25, w celu świadczenia usług. Zgodnie z Kodeksem cywilnym Ukrainy (art. 633, 634, 641), niniejszy dokument stanowi ofertę publiczną oraz umowę przystąpienia. Zgodnie z art. 638 Kodeksu cywilnego Ukrainy, co jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych poniżej w tekście, oraz art. 2, art. 642 Kodeksu cywilnego Ukrainy, rejestracja na stronie internetowej finok.com.ua jest akceptacją niniejszej oferty, a także postanowień Polityki prywatności. Polityka prywatności reguluje szczególne zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników. Warunki Polityki prywatności firmy jednoosobowej można znaleźć pod tym linkiem. Polityka prywatności jest integralną częścią niniejszych Warunków i w przypadku przyjęcia warunków określonych w Ofercie (Umowie), tj. zaakceptowania niniejszej Oferty poprzez odpowiednią rejestrację konta i zapoznanie się z taką ofertą na stronie: finok.com.ua, takie osoby stają się Użytkownikami (akceptacja Oferty jest równoważna z zawarciem Umowy na warunkach określonych w Ofercie) usług informacyjnych na wymienionych niżej warunkach oraz tych, które są opublikowane na stronie finok.com.ua.

Firma jednoosobowa Igor Kostiantynowicz Szapatajew nie jest doradcą finansowym i nie świadczy usług księgowych. Informacje na stronie internetowej ani żadne usługi, które tam otrzymasz, nie są poradami finansowymi, księgowymi, podatkowymi, prawnymi ani innymi. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wyniki korzystania przez Ciebie z Programu.

1. OGÓLNE POSTANOWIENIA

1.1. Ta Oferta (Umowa) jest obowiązującym dokumentem prawnym, na mocy którego Użytkownik i/lub Odwiedzający ma prawo korzystać z witryny internetowej i/lub jej zawartości (zawartości informacyjnej, funkcji, usług itp.), zgodnie z jej ramami i warunkami.

1.2. Zgodnie z niniejszą Ofertą (Umową), Firma Prywatna Schapataev Igor Kostiantynovych zobowiązuje się świadczyć usługi informacyjne Użytkownikowi (wykonać określone czynności lub prowadzić określoną działalność) związane z funkcjonowaniem witryny internetowej, zapewnieniem dostępu do jej zawartości informacyjnej, funkcji, usług oraz zapewnieniem funkcjonowania takiej witryny internetowej i jej usług.

1.3. W niniejszej Ofercie (Umowie) terminy i pojęcia używane są w następującym znaczeniu (definicji):

Administrator – Firma Prywatna Schapataev Igor Kostiantynovych, kod EDRPOU: 3168009259, adres: 04213, miasto Kijów, ulica Prospekt Herojów Stalingradu, budynek 42-V, mieszkanie 25.

Użytkownik – każda osoba fizyczna/prawna/przedsiębiorca, zaznajomiona z niniejszą Ofertą (Umową) i zarejestrowana na witrynie internetowej.

Program – oprogramowanie „FinОК” przeznaczone do online automatyzacji kontroli finansowej i kadrowej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wyłączne prawa do Programu należą do przedsiębiorcy indywidualnego Igora Kostiantynowicza Szapataeva. Przekazanie wyłącznych praw (całkowicie lub częściowo) nie jest przedmiotem tego Umowy.

Prosta (niewyłączna) licencja – niewyłączne prawo użytkowania Programu przez Użytkownika na terytorium określonym w pkt 2.2. niniejszej Umowy, na własny użytek z ograniczeniami określonymi w niniejszej Umowie.

Wersja SaaS – sposób udostępniania dostępu do strony internetowej znajdującej się na serwerze przedsiębiorcy indywidualnego Igora Kostiantynowicza Szapataeva poprzez przeglądarkę internetową za pomocą loginu i hasła, bez instalowania dystrybucji Programu na komputerze Użytkownika.

Taryfy – koszt dostępu do strony internetowej znajdującej się w Internecie pod adresem finok.com.ua.

Rejestracja – sposób zarejestrowania statystycznych, księgowych i innych informacji, które służą identyfikacji Użytkownika w celu realizacji Umowy. Rejestracja jest powiązana z informacjami dotyczącymi Użytkownika, w tym informacjami podanymi podczas rejestracji, ustawieniami pracy z witryną internetową oraz danymi wprowadzonymi przez Użytkownika do Programu.

Login i hasło – unikalny zestaw znaków utworzony przez Użytkownika podczas rejestracji, służący do dostępu do strony internetowej.

Okres rozliczeniowy – okres czasu, nie krótszy niż jeden miesiąc kalendarzowy, na który opłacane jest korzystanie ze strony internetowej.

Bezpłatny okres próbny – dostęp do niektórych Usług Programu bezpłatnie przez 14 dni kalendarzowych.

Kontent – oprawa informacyjna Programu, obejmująca tekst, programy, grafiki, wiadomości i inne materiały.

1.4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty (Umowy) w dowolnym momencie bez jakiegokolwiek specjalnego powiadomienia, nowa redakcja Oferty (Umowy) i/lub wszystkie jej nierozłączne części, które uległy zmianie, wchodzą w życie w momencie opublikowania na Portalu, chyba że Administrator określił inny termin wejścia w życie zmian podczas ich publikacji. Obecna redakcja Oferty (Umowy) i wszystkich jej nierozłącznych części zawsze są dostępne na Portalu w miejscu publicznym pod adresem: finok.com.ua.

1.5. Jeśli Użytkownik kontynuuje korzystanie z usług Portalu po opublikowaniu zmian do Oferty (Umowy), uważa się, że Użytkownik przyjmuje zmiany jej warunków.

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Administrator udziela Użytkownikowi prostej (nie wyłącznej) licencji (dalej „Licencja”) na Program poprzez udostępnienie dostępu do serwera Administratora, a Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Programu na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz płacić opłatę licencyjną za Licencję w sposób określony w Umowie.

2.2 Terytorium przyznanych praw – wszystkie kraje świata, z wyjątkiem Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

3.1 Prawa i obowiązki Administratora:

3.1.1. Otrzymywać wynagrodzenie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;

3.1.2. Dokonywać zmian w Programie, w tym publikować nowe wersje Programu, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika;

3.1.3. W jednostronny sposób rozwiązywać Umowę i (lub) zablokować dostęp Użytkownika do Programu w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa Ukrainy i (lub) warunków niniejszej Umowy;

3.1.4. Przeprowadzać prace konserwacyjne na Serwerze, w tym tymczasowo zawieszać dostęp do Programu;

3.1.5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Ofercie (Umowie) i wszystkich jej integralnych częściach (jeśli istnieją) bez żadnego specjalnego powiadomienia Użytkownika o takich zmianach.

3.1.6. Administrator ma prawo przesyłać Użytkownikowi wiadomości informacyjne oraz przeprowadzać odpowiednie badania, w tym dotyczące korzystania z Programu.

3.1.7. Korzystając z Programu, Użytkownik automatycznie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjnych (oraz wszelkiego rodzaju ankiet) od Administratora.

3.1.8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji opublikowanych w Programie przez Użytkowników.

3.1.9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika możliwości dostępu do swojego konta – konta na stronie finok.com.ua (utratę loginu, hasła, innych informacji) oraz za skutki przekazania takiej informacji, loginu i hasła osobom trzecim. W przypadku przejęcia loginu i hasła (innych informacji dotyczących dostępu Użytkownika do Programu) przez osobę trzecią w wyniku ich utraty przez Użytkownika lub przekazania takiej informacji, loginu i hasła, wszelką odpowiedzialność za działania takiej osoby trzeciej ponosi Użytkownik.

3.1.10. Wykonywać kopie zapasowe danych i informacji Użytkownika.

3.2. Prawa i obowiązki Użytkownika:

3.2.1. Używać Programu tylko w legalnych celach i przestrzegać obowiązującego prawa ukraińskiego.

3.2.2. Nie podejmować działań, które wpływają na normalną pracę Programu i stanowią jego nieuczciwe wykorzystanie. Użytkownik zobowiązuje się nie używać żadnych urządzeń, programów, procedur, algorytmów i metod, automatycznych urządzeń lub równoważnych procesów ręcznych do uzyskiwania, pobierania, kopiowania lub śledzenia zawartości Programu.

3.2.3. Nie podejmować działań zmierzających do uzyskania dostępu do cudzego konta, poprzez zgadywanie loginu i hasła, łamanie lub inne działania.

3.2.4. Nie używać samodzielnie lub z udziałem osób trzecich możliwości Programu, które mogą być uznane za naruszenie praw osób trzecich do przedmiotów własności intelektualnej, nieuczciwą konkurencję, inne naruszenie obowiązującego prawa ukraińskiego. Użytkownik nie ma prawa używać informacji Programu do celów komercyjnych.

3.2.5. Płacić opłatę Administratora w wysokości i terminach określonych w niniejszej Umowie.

3.2.6. Uzyskiwać codzienny i całodobowy dostęp do Serwera, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie.

4. USŁUGI

4.1. Aby rozpocząć korzystanie z Portalu, należy utworzyć konto. Należy podać następujące dane: adres e-mail i numer telefonu oraz utworzyć hasło.

4.2. Podczas tworzenia konta nie prosimy o podanie nam żadnych oficjalnych informacji dotyczących osoby prawnej, dla której tworzysz konto. Tworząc konto w imieniu osoby prawnej, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś jej właściwie upoważnionym przedstawicielem i masz do tego prawo.

4.3. Dokonanie odpowiedniej rejestracji przez Użytkownika zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie zapewnia dostęp do następującej funkcjonalności i usług Portalu:

 • tworzenie podrachunków do zarządzania przepływami pieniężnymi;
 • synchronizacja z rachunkami bankowymi obsługiwanymi przez Program;
 • wprowadzanie informacji o transakcjach finansowych w różnych walutach;
 • monitorowanie zadłużenia debetowego i kredytowego;
 • przegląd wizualnej analizy na rachunkach;
 • przegląd kalendarza finansowego;
 • planowanie przyszłych dochodów i wydatków;
 • prowadzenie ewidencji kadrowej (lista płac, tworzenie listy pracowników);
 • dodawanie użytkowników i konfigurowanie poziomów dostępu do informacji o firmach.

4.4. Pełna gama usług będzie dostępna na Stronie internetowej Programu w sekcji Cenniki.

4.5. Administrator za pomocą Strony internetowej świadczy usługi zgodnie z jednym z wybranych przez Ciebie planów abonamentowych. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości i ceny każdego planu abonamentowego w dowolnym czasie. W takim przypadku zmiany będą stosowane do Ciebie od następnego okresu rozliczeniowego.

4.6. Informacje o rachunkach w Twoim koncie mogą być wyrażone w różnych walutach zgodnie z kursami wymiany dostarczanymi przez usługi stron trzecich. Administrator nie ma kontroli nad takimi usługami stron trzecich i nie może zagwarantować, że dostarczane przez nie ceny są dokładne.

5. BEZPŁATNY OKRES PRÓBNY

5.1. Po otwarciu konta masz możliwość korzystania z niektórych usług Programu bezpłatnie przez okres 14 dni kalendarzowych. Lista usług dostępnych podczas bezpłatnego okresu próbnego może zostać zmieniona przez Administratora według własnego uznania.

6. KOSZTY USŁUG I WARUNKI PŁATNOŚCI

6.1. Po bezpłatnym okresie próbnym usługi są udostępniane na płatnej podstawie. Administrator nie wystawi faktur za usługi.

6.2. Opłata za dostęp do Programu jest dokonywana poprzez 100% przedpłatę zgodnie z wybranym planem taryfowym.

6.3. Koszt dostępu do Programu na mocy niniejszej Umowy jest określony zgodnie z obowiązującymi planami taryfowymi, które są opublikowane na stronie finok.com.ua.

6.4. Taryfy mogą być zmienione jednostronnie przez Administratora w dowolnym czasie przez umieszczenie zaktualizowanej informacji na stronie internetowej. Administrator powiadomi Cię o takiej zmianie, publikując powiadomienie na stronie internetowej lub wysyłając Ci e-maila (w razie potrzeby).

6.5. Po zmianie planu subskrypcji te zmiany zaczną obowiązywać od następnego okresu rozliczeniowego.

6.6. Subskrypcja uważana jest za aktywną od momentu jej opłacenia. Pierwsza płatność za subskrypcję rozpocznie okres rozliczeniowy, który wybierasz podczas składania zamówienia na subskrypcję.

6.7. Jeśli Administrator nie będzie w stanie wystawić Ci faktury za subskrypcję, Twój dostęp do Portalu zostanie tymczasowo zawieszony. Twój dostęp zostanie przywrócony po dokonaniu opłaty za usługi.

6.8. Użytkownik może anulować subskrypcję usług, wyłączając funkcję automatycznego odnawiania w swoim koncie. W tym przypadku Użytkownik będzie miał dostęp do usług do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.

6.9. Administrator nie zwraca nie wykorzystanej części subskrypcji.

6.10. Administrator zwróci środki tylko w przypadku, gdy w wyniku błędu technicznego został Ci wystawiony rachunek dwa razy za ten sam okres rozliczeniowy. Aby otrzymać zwrot środków, skontaktuj się z Administratorem pod adresem [email protected] w ciągu 14 dni od błędnej płatności. Innych zwrotów nie przewidziano.

6.11. Opłaty za usługi są dokonywane za pomocą dostępnych na Portalu metod płatności. Płatności są dokonywane za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych. Oznacza to, że Administrator nie zbiera ani nie przetwarza informacji płatniczych Użytkownika.

6.12. Wszelkie prowizje pobierane przez instytucje kredytowe / inne trzecie strony w związku z dokonywaniem płatności ponosi Strona dokonująca płatności.

7. Własność intelektualna

7.1. Korzystając z Portalu, zgadzasz się nie naruszać praw własności intelektualnej jakiejkolwiek strony.

7.2. Wszystkie komponenty i treści Portalu, a także cała Strona internetowa, konta Administratora w mediach społecznościowych oraz bot Telegram Administratora należą do Administratora i są chronione prawem własności intelektualnej.

7.3. Użytkownikowi nie wolno korzystać z własności intelektualnej bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora, jeśli takie korzystanie nie jest dozwolone przez prawo.

7.4. Portal może zawierać odnośniki do innych stron internetowych i usług stron trzecich, które nie należą do Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności i funkcjonowanie innych stron internetowych i usług.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. Administrator i Użytkownik ponoszą odpowiedzialność za naruszenie warunków niniejszej Oferty (Umowy), określonej niniejszą Ofertą (Umową) i/lub obowiązującym prawem Ukrainy.

8.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za:

 • treść informacji podanych podczas rejestracji, treść dokumentów pobieranych i wysyłanych podczas korzystania z Portalu Administratora.
 • prawdziwość i kompletność informacji podanych przez Użytkownika podczas jego rejestracji jako Użytkownika, a także prawdziwość gwarancji i świadectw Użytkownika.
 • swoje działania podjęte podczas korzystania z Portalu Administratora oraz działania osób działających w jego imieniu za pomocą jego danych identyfikacyjnych.

8.3. Użytkownik zobowiązuje się rozstrzygać spory i uregulować roszczenia osób trzecich dotyczące umieszczonych/wysłanych/otrzymanych informacji i/lub dokumentów na własny koszt oraz zadośćuczynić szkody (w tym koszty sądowe), poniesione przez Administratora w związku z roszczeniami i pozwami, których podstawą było umieszczenie/wysłanie/otrzymanie informacji i/lub dokumentów przez Użytkownika.

8.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia, przerwy, wady i opóźnienia w przetwarzaniu lub przesyłaniu danych, zakłócenia w liniach komunikacyjnych, zniszczenie jakiegokolwiek sprzętu, nieuprawniony dostęp osób trzecich do Portalu, który spowodował ograniczenie dostępu Użytkownika do Portalu lub jego usług. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek awarie techniczne lub inne problemy jakiejkolwiek sieci telefonicznej lub usług, systemów komputerowych, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego lub telefonicznego, oprogramowania, uszkodzeń usług pocztowych lub skryptów z powodów technicznych, za normalne funkcjonowanie i dostępność poszczególnych segmentów sieci Internetu i sieci operatorów telekomunikacyjnych, wykorzystywanych do zapewnienia dostępu Użytkownika do Portalu i jego usług.

8.5. Administrator nie odpowiada za zgodność Portalu w całości lub jego części z oczekiwaniami Użytkownika, bezbłędną i bezprzerwową pracę Portalu, zaprzestanie dostępu Użytkownika do Portalu, a także za zachowanie loginu i hasła Użytkownika umożliwiających dostęp do Portalu z powodów związanych z awariami sprzętu lub oprogramowania Administratora i nie rekompensuje Użytkownikowi jakichkolwiek szkód z tym związanych.

8.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności przed Użytkownikiem ani przed jakimikolwiek trzecimi osobami za jakiekolwiek bezpośrednie i / lub pośrednie szkody, w tym utracone korzyści lub utracone dane, szkody w reputacji, godności lub reputacji biznesowej, poniesione w związku z korzystaniem przez Użytkownika Portalu, niemożnością jego użytkowania lub nieuprawnionym dostępem do konta użytkownika przez osoby trzecie.

8.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę możliwości dostępu do swojego konta użytkownika – konta na stronie finok.com.ua (utrata loginu, hasła, innych informacji) i za konsekwencje uzyskania przez osoby trzecie loginu, hasła i innych informacji, które zapewniają dostęp Użytkownika do Portalu.

8.8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania informacji umieszczonych na Portalu i podejmowania działań technicznych i prawnych w celu zaprzestania dostępu do Portalu przez Użytkowników, którzy stwarzają problemy w korzystaniu z Portalu przez innych Użytkowników i osoby korzystające z takiego Portalu zgodnie z warunkami Oferty (Umowy), a także wszelkich nieuczciwych działań ze strony tych użytkowników, które naruszają wymagania Oferty (Umowy). W tym przypadku blokowanie takie następuje na uznaniowy sposób Administratora bez późniejszego powiadomienia takich Użytkowników.

8.9. Administrator

Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:

8.9.1. Opóźnienia lub awarie w procesie realizacji operacji, które wynikają z siły wyższej, a także wszelkie przypadki awarii w systemach telekomunikacyjnych, komputerowych, elektrycznych i innych powiązanych systemach.

8.9.2. Działania systemów przekazów, banków, systemów płatniczych i opóźnienia związane z ich funkcjonowaniem.

8.9.3. Właściwe funkcjonowanie Portalu, jeśli Użytkownik i inne osoby korzystające z Portalu zgodnie z warunkami Oferty (Umowy) nie mają odpowiednich środków technicznych do jego wykorzystania, a także nie ponosi żadnych zobowiązań w zakresie zapewnienia takich środków użytkownikom.

8.10. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie, w tym innego Użytkownika, roszczeń wobec Administratora związanych z korzystaniem przez Użytkownika usług Portalu, Użytkownik zobowiązuje się na własny koszt i siłę uregulować umieszczenie informacji z osobami trzecimi, chroniąc Administratora przed możliwymi szkodami i roszczeniami, lub wystąpić po stronie Administratora w takich postępowaniach, a także zrekompensować szkody poniesione przez Administratora (w tym koszty sądowe) wynikające z roszczeń i pozwów związanych z umieszczeniem materiałów i/lub działalnością Użytkownika na Portalu.

9. FORCE MAJEURE

9.1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności siły wyższej (tzn. wydarzeń nadzwyczajnych lub nie do pokonania), które miały miejsce i pozostają poza kontrolą strony i których strona nie mogła przewidzieć ani zapobiec z obiektywnych powodów, jeśli te okoliczności uniemożliwiają stronie należyte wykonanie swoich zobowiązań, termin wykonania takich zobowiązań zostaje przedłużony na okres trwania takich okoliczności.

9.2. Pod nie do pokonania siłą w tej Ofercie (Umowie) rozumieją się wszelkie nadzwyczajne wydarzenia zewnętrzne wobec Administratora i Użytkownika, które powstają bez ich winy, wbrew ich woli lub poza ich wolą lub pragnieniem, i które nie mogą być przewidziane i nie można ich uniknąć (zapobiec) przy zastosowaniu normalnych środków, w tym (ale nie ograniczając się do) zagrożenia wojną, konfliktem zbrojnym lub poważnym zagrożeniem takiego konfliktu, w tym wrogimi atakami, blokadami, embargo wojskowym, działaniami obcego wroga, powszechna mobilizacja wojskowa, działania wojskowe, ogłoszona i nieogłoszona wojna, działania wroga publicznego, bunty, akty terrorystyczne, dywersje, piractwo, zamieszki, inwazje, blokady, rewolucje, zamachy stanu, powstania, masowe zamieszki, wprowadzenie godziny policyjnej, kwarantanna, ustanowione przez Radę Ministrów Ukrainy, egzekwowanie przymusowe, zajęcie przedsiębiorstw, rekwizycja, demonstracje publiczne, blokady, strajki, awarie, nielegalne działania osób trzecich, pożary, eksplozje, długie przerwy w pracy transportu, uregulowane warunkami odpowiednich decyzji i aktów organów władzy państwowej, zamknięcie morskich cieśnin, embargo, zakaz (ograniczenie) eksportu / importu itp., a także wywołane wyjątkowymi warunkami pogodowymi i klęskami żywiołowymi, a mianowicie: epidemia, silna burza, cyklon, huragan, tornado, nawałnica, powódź, nagromadzenie śniegu, gołoledź, grad, mróz, zamrożenie morza, cieśnin, portów, przełęczy, trzęsienie ziemi, piorun, pożar, susza, osunięcie i obsunięcie ziemi, inne klęski żywiołowe itp. Oraz wydanie zakazujących lub ograniczających aktów normatywnych organów władzy państwowej lub samorządu terytorialnego, inne legalne lub nielegalne zakazy lub ograniczenia tych organów, które uniemożliwiają Administratorowi i/lub Użytkownikowi spełnienie warunków niniejszej Oferty (Umowy), awarie w systemie zasilania lub łączności, itp. Okoliczności uniemożliwiające właściwe wykonanie przez strony swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

9.3. Administrator lub Użytkownik, który opóźnił wykonanie swoich zobowiązań przed wystąpieniem siły wyższej, traci prawo do powoływania się na takie okoliczności jako podstawy do zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie tych zobowiązań.

10. КONFIDENCJALNOŚĆ

10.1. Warunki zbierania, przechowywania, przetwarzania i przekazywania przez Administratora danych osobowych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.

10.2. Jakiekolwiek informacje, które Użytkownik podaje podczas tworzenia konta osoby prawnej i wprowadzania do niego jakichkolwiek wpisów, są poufne. Administrator nie wymaga dostarczania żadnych oficjalnych informacji o osobie prawnej, dla której Użytkownik tworzy konto. Użytkownik może wybrać dowolną nazwę dla każdego konta.

10.3. Administrator nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa informacji, które Użytkownik podaje podczas tworzenia i korzystania z konta dla osoby prawnej, ale Administrator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić jej bezpieczeństwo.

10.4. Umieszczając swoje dane osobowe na Portalu, Użytkownik potwierdza, że czyni to dobrowolnie oraz że dobrowolnie przekazuje je Administratorowi do przetwarzania i przekazywania osobom trzecim zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z powyższymi warunkami, nie powinien rejestrować się na Portalu lub natychmiast usunąć swoje konto i korzystać z Portalu wyłącznie w celu przeglądania. Dane osobowe nie stanowią przedmiotu Oferty (Umowy).

10.5. Administrator przetwarza tylko te dane osobowe Użytkownika, które zostały przez niego umieszczone na Portalu. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane za pomocą oprogramowania, sprzętu i środków technicznych Portalu.

10.6. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest tworzenie Bazy danych Użytkowników Portalu w celu zapewnienia funkcjonowania Portalu i dalszego świadczenia usług Użytkownikom przez Administratora.

10.7. Administrator ma prawo korzystać z technologii „Cookies”. „Cookies” nie zawierają poufnych informacji i nie są przekazywane osobom trzecim.

10.8. Cookies to pliki zawierające identyfikator wysyłany przez usługę internetową do przeglądarki internetowej i przechowywany w niej. Pliki Cookies mogą być „trwałe” lub „tymczasowe”.

10.9. Pliki Cookies są używane przez Administratora do analizy korzystania z Portalu, a mianowicie: jakie strony Użytkownicy odwiedzają najczęściej, do przetwarzania błędów na poszczególnych stronach Portalu.

10.10. Wszystkie informacje zawarte w plikach Cookies są zbierane i przetwarzane anonimowo. Są one wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy działania poszczególnych elementów Portalu oraz samego Portalu jako całości.

10.11. Użytkownicy mają możliwość zarządzania plikami cookies przechowywanymi na ich komputerach. Pod zarządzaniem plików cookies rozumie się ich blokowanie lub usuwanie.

11. PORZĄDEK ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

11.1. W przypadku sporów i nieporozumień wynikających z niewykonania lub niewłaściwego wykonania Oferty (Umowy) lub związanych z nimi, strony podejmą wszelkie działania, aby je rozwiązać poprzez negocjacje.

11.2. W przypadku niemożności rozwiązania sporu drogą negocjacji, spory podlegają rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu w trybie sądowym zgodnie z obowiązującym prawem Ukrainy.

12. TERMIN OBOWIĄZYWANIA, ZMIANY ORAZ WYGAŚNIĘCIE WARUNKÓW OFERTY (UMOWY)

12.1. Oferta (Umowa) nabiera mocy prawnej z chwilą opublikowania jej na Portalu w Internecie pod adresem: finok.com.ua i jest bezterminowa.

12.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do warunków Oferty (Umowy) poprzez opublikowanie nowej wersji.

12.3. Ta Oferta (Umowa) odnosi się do aktualizacji i nowych wersji Programu.

12.4. Użytkownik może rozwiązać tę Ofertę (Umowę), usuwając swoje konto.

12.5. Administrator może rozwiązać tę Ofertę (Umowę), informując Użytkownika na stronie internetowej lub za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym czasie.

13. ZAKŁADY KOŃCOWE

13.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub niedogodności wynikające z dostępu lub braku możliwości dostępu Użytkownika do Portalu.

13.2. Administrator nie gwarantuje bezbłędnego i ciągłego działania Portalu.

13.3. Ten Portal został stworzony i jest wykorzystywany zgodnie z ukraińskim prawem.

13.4. W przypadku rozstrzygania jakichkolwiek sporów wynikających z tego Portalu, obowiązuje obowiązujące ukraińskie prawo.

13.5. Dokumenty, listy, e-maile, w tym ich skanowane kopie, wysyłane pocztą lub pocztą elektroniczną przez Administratora do Użytkownika lub przez Użytkownika do Administratora, mają pełną siłę prawną, określają prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika, mogą być przedstawione przed sądami jako odpowiednie dowody.

13.6. Oferta (Umowa) jest zawierana na czas nieokreślony i obejmuje swoim zakresem wszystkich użytkowników, którzy zarejestrowali się na Portalu (utworzyli konto), począwszy od momentu takiej rejestracji.

13.7. Ta Oferta (Umowa) wchodzi w życie w momencie jej umieszczenia na Portalu w Internecie pod adresem: finok.com.ua.